ESQUEMAS PREPARACIÓN PRIMEIROS EXAMES DA SEGUNDA AVALIACIÓN

08 Feb

FICHA PREPARACIÓN EXAME

1º PARCIAL 2ª AVALIACIÓN

XEOGRAFÍA 1º ESO

PREGUNTAS RELACIONADAS COA AULA VIRTUAL

2 Preguntas sobre o traballo de climas e paisaxes da terra.

1 Pregunta sobre o documental océanos.

2 preguntas sobre a presentación de Galicia.

PREGUNTAS DE TEORÍA (5 preguntas a escoller)

Que é o medio natural?

Factores físicos que condicionan a vida humana.

Riscos asociados ao medio natural

A paisaxe rural.

A paisaxe urbana.

A paisaxe industrial.

Erosion e desertización.

A sobreexplotación das augas.

FICHA PREPARACIÓN EXAME

1º PARCIAL 2ª AVALIACIÓN

XEOGRAFÍA 3º ESO

PARTE TEÓRICA (ESQUEMAS DE CLASE) (7 preguntas)

Causas dos movementos migratorios (explicar e por exemplos).

As migracións interiores/ exteriores.

As migracións internacionais no mundo actual.

Consecuencias dos movementos migratorios (positivas/ negativas / países de orixe / países de destino).

Os movementos migratorios en Europa.

Os movementos migratorios en España e Galicia.

A cidade preindustrial / industrial.

A cidade na actualidade.

Distribución da poboación urbana.

Características das cidades obreiras inglesas según Engels (o texto visto en clase o tedes no bloque 7 da aula virtual).

Que son as redes urbanas? Pon un exemplo que inclúa Ribadavia.

PARTE REPASO TRABALLOS AULA VIRTUAL (2 preguntas)

Que é ACNUR?. A partir do recollido na páxina de EACNUR fai referencia a un dos proxectos en curso que desenvolve nalgún país estranxeiro.

Identifica a partir dunha imaxe a parte dunha cidade retratada, explicando as súas características e a que tipo de pais pertence.

Distingue, a partir dun plano, as diferentes partes dunha cidade europea.

PARTE REPASO MATERIAL AUDIOVISUAL (1 pregunta)

Pregunta sobre o documental da emigración “Salvados”

Pregunta sobre aspectos teóricos da cidade en base á película “Cidade de Deus”

46664

06 Dec

Quen se anima a ser o primeiro alumno que – a través do sevicio de mensaxes da aula virtual – me explique o significado do número que encabeza este artigo/post (46664)?

“Out of the night that covers me,
Black as the Pit from pole to pole,
I thank whatever gods may be
For my unconquerable soul.

In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeonings of chance
My head is bloody, but unbowed.

Beyond this place of wrath and tears
Looms but the Horror of the shade,
And yet the menace of the years
Finds, and shall find, me unafraid.

It matters not how strait the gate,
How charged with punishments the scroll.
I am the master of my fate:
I am the captain of my soul.”

Desde la noche que sobre mí se cierne,
negra como su insondable abismo,
agradezco a los dioses si existen,
por mi alma invicta.

Caído en las garras de la circunstancia,
nadie me vio llorar ni pestañear.
Bajo los golpes del destino,
mi cabeza ensangrentada sigue erguida.

Más allá de este lugar de lágrimas e ira
yacen los horrores de la sombra,
pero la amenaza de los años,
me encuentra, y me encontrará, sin miedo.

No importa cuán estrecho sea el camino,
cuán cargada de castigo la sentencia.
Soy el amo de mi destino;
soy el capitán de mi alma.

CUESTIONARIO EXAMES – 2º PARCIAL 1ª AVALIACIÓN – 1º ESO e 3º ESO.

04 Dec

 

ARQUIVOS PARA DESCARGA

NOS SEGUINTES ENLACES:

2º PARCIAL 1º ESO CUESTIONARIO

2º PARCIAL 3º ESO CUESTIONARIO

MATERIAIS DIDÁCTICOS DA PRIMEIRA AVALIACIÓN 1º E 3º ESO

03 Dec

Podedes descargar os materiais empregados en clase dos seguintes enlaces:

1º ESO

 


3º ESO

PRESENTACIÓN DA TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA

PDF DEMOGRAFÍA

A ESTRUTURA DA POBOACIÓN EN ESPAÑA E GALICIA

FICHA MUNICIPAL DE RIBADAVIA

ficha_32069

CUESTIONARIO PREPARACIÓN 1º PARCIAL 1ª AVALIACIÓN CIENCIAS SOCIAIS 1º ESO

16 Out

 

CUESTIONARIO PREPARACIÓN

1º PARCIAL 1ª AVALIACIÓN

1º ESO CIENCIAS SOCIAIS

 1. Sitúa no mapa físico do mundo unha serie de elementos do relevo.

 2. Define e pon exemplos das seguintes formas do relevo.

 3. Pregunta sobre un dos vídeos vistos en clase.

 4. Os puntos cardinais e a Rosa dos ventos.

 5. Establece tres diferencias entre paralelos e meridianos.

 6. A escala: definición e tipos.

 7. Calcula unha distancia a partir da seguinte escala.

 8. Latitude e lonxitude.

 9. Establece as coordenadas dun punto no seguinte mapa.

 10. A estrutura interna da terra.

 11. Os océanos e

 12. Os continentes.

 13. A formación do relevo.

 14. As placas tectónicas.

 15. Fallas e pregamentos.

VERSIÓN EN PDF PARA DESCARGA:

CUESTIONARIO 1ºPARC 1ºESO CCSOC

ESQUEMA TEMA 2 EN PDF PARA DESCARGA:

ESQUEMA TEMA 2

VER VÍDEO PLACAS TECTÓNICAS NO SEGUINTE ENLACE: 

PLACAS TECTÓNICAS

CUESTIONARIO PREPARACIÓN 1º PARCIAL 3º ESO

16 Out

CUESTIONARIO DE PREPARACIÓN

1º PARCIAL 1ª AVALIACIÓN

XEOGRAFÍA DE 3º ESO

 

AS CATRO PRIMEIRAS PREGUNTAS SAIRÁN DAS SEGUINTES:
• Estrutura interna da terra.
• Estrutura externa da terra.
• As formas do relevo terrestre continental e costeiro. Nomear e por exemplos.
• Formas do relevo submarino. Explicar e por exemplos na medida do posible.
• As augas mariñas. Exemplos.
• As augas continetais.
• Pregunta sobre un dos vídeos vistos en clase.
RESTO DE PREGUNTAS:
5. Sitúa nun mapa físico mudo do planeta unha serie de elementos ou topónimos.
6. A temperatura, as precipitacións, a presión ou o vento. Definición, medición, representación e factores de influencia.
7. Distribución na terra e exemplos de temperaturas ou precipitacións.
8. Características dun clima e paisaxe do mundo.
9. Identificación dun climograma.
10. Traballo sobre un mapa: aplicar unha escala ou as coordenadas.

 

 

VERSIÓN DESCARGABLE PDF:

CUESTIONARIO 1º PARCIAL 1ª AVA 3º ESO

 

AVISOS:

O alumnado que decida seguir a convocatoria de folga para os días 22,23 e 24 e teña autorización dos pais (ou titores) para facelo, poderá aplazar a realización do exame previo aviso.

PREPARACIÓN EXAMES DE SETEMBRO

26 Xuñ

Para o alumnado que ha de presentarse aos exames de setembro estes son os cuestionarios para preparar ditos exames. Iremos subindo pouco a pouco os dos diferentes cursos. Por agora tedes os de 2º AG e os de 3º ESO. Podedes recurrir á Aula Virtual para comunicar calquera dúbida que teñades sobre como completalos ao longo do verán.

CUESTIONARIO PREPARACIÓN EXAME SETEMBRO. CURSO 2º AG

1ª AVALIACIÓN

 1. Que é o Cisma de Occidente?

 2. Cando comeza o Imperio Bizantino e cando foi a período de maior importancia do mesmo?

 3. Que poderes concentra o emperador bizantino?

 4. Que é e que era Santa Sofía de Constantinopla?

 5. Como era Arabia antes de nacer o Islam?

 6. Quen era Mahoma? Cal é o libro máis importante da relixión islámica? Xustifica a túa resposta.

 7. Cales son as obrigas dos musulmáns?

 8. Como se exerce o goberno do territorio no Islam.

 9. Por que a sociedade islámica é heteroxénea? Que clases sociais existen no Islam según nivel económico?

 10. Cal é o papel da muller no Islam?

 11. Características da arquitectura islámica. Identificación dunha lámina.

 12. Que caracteristicas tiñan os reinos xermanos?.

 13. Como organizou Carlomagno o goberno da Imperio Carolinxio.

 14. Importancia dos nobres na Idade Media.

 15. Que son os grupos privilexiados e cales son?

 16. Explica a debilidade da monarquía na Idade Media.

 17. Que é a Curia e o Consello Real?

 18. Qué é unha mesnada?

 19. Partes dun feudo.

 20. Que son os dereitos xurisdicionais sobre os feudos?

 21. Clero regular e secular.

 22. Que é unha cruzada.

 23. Grupos sociais non privilexiados.

 24. Pastes dun mosteiro.

 

2ª AVALIACIÓN

1º PARCIAL

 1. Características xerais da arte románica.

 2. Que papel cultural tiñan os mosteiros?

 3. Características xerais da arquitectura románica e gótica: identificación en láminas.

 4. Por que aumenta a produción agrícola no século XIII?

 5. Cales son as principais rutas comercias do século XIII?

 6. Que eran as feiras e que novidades financieiras fomentaron?

 7. Por que creceron as cidades no século XIII?

 8. Como era o goberno das cidades?

 9. Como eran as cidades medievais?

 10. Como era a forma de vida e traballo dos artesáns?

 11. Explica o funcionamento dun gremio.

 12. Cales foron as causas da crise do século XIV?

 13. Importancia da catedral na arquitectura gótica.

 14. O interior dos edificios góticos cambia totalmente respeto ao románico. Cal é ese cambio? Cal é o mellor exemplo na Península Ibérica?

 15. Que son e como aparecen as taifas? Pon exemplos.

 16. Cal era a principal actividade económica dos habitantes de Al-Andalús?

 17. Diferencia muladís de mozárabes.

 18. Que tipos de decoración emprega a arte andalusí?

 19. Cal é o nome e cales son as partes dos baños públicos musulmáns?

 20. Como era o goberno nos reinos cristiáns?

 21. Era heteroxéna a sociedade dos reinos cristiáns? Razoa a resposta.
 22. Economía de Castela na Idade Media.
 23. Economía de Aragón na Idade Media.

 

 

3ªAVALIACIÓN

 1. Principais descubrementos protagonizados polos europeos no século XV.

 2. Os viaxes portugueses.

 3. A primeira viaxe de Colón.

 4. Prosperidade económica durante os séculos XV e XVI.

 5. A sociedade na Idade moderna.

 6. O reforzamento das monarquías europeas.

 7. A unión de Castela e Aragón.

 8. Define: correxidor, inquisición, mourisco.

 9.  Auxe do imperio español.

 10. Problemas na reinado de Carlos V.

 11. Probelmas no reinado de Filipe II

 12. Causas da reforma da Igrexa.

 13. Matín Lutero na reforma.

 14. O Concilio de Trento e a Contrareforma.

 15. Instituciones da América Española.

 16. Causas da crise do Imperio Español.

3º ESO

1ª AVALIACIÓN

A estrutura interna e externa da terra.

As illas e continentes. Pon exemplos.

Definición de elementos do relevo (contiental, costeiro e/ou submarino)

As augas mariñas e as augas continentais.

Define atmosfera e clima.

A temperatura.A presión.

As precipitacións. vento.

Características dun clima (cálido, temperado ou frío)

Paralelos e meridianos.

A escala nos mapas.

As coordenadas xeográficas.

Unidades do relevo peninsular.

Características do relevo galego.

Tipos climáticos peninsulares.

Conca e vertente dos ríos.

Densidade de poboación.

Focos de concentración e despoboamento da Terra.

Movementos naturais e migratorios da poboación (cálculos).

2ª AVALIACIÓN

Réxime demográfico antigo. Características e exemplos.

Réxime demográfico de transición. Características e exemplos.

Réxime demegráfico moderno. Características e exemplos.

Estrutura da poboación por sexo e por idade.

Estrutura da poboación por sectores económicos.

Cálculo de indicadores demográficos a partir de datos dunha poboación.

Movementos migratorios. Definición e causas.

As migraciones interiores e exteriores.

Repercusións das migracións (positivas e negativas/ nas países de orixe e de destino)

A cidade preindustrial.

A cidade industrial.

Partes da estrutura urbana.

Problemas das cidades (urbanísticos e/ou ambientais)

Que é a actividade económica?

Recursos naturais e humanos.

O capital.

As empresas como axentes económicos.

As familias como axentes económicos.

O Estado como axente económico.

Que é o IPC?

As empresas segundo a titularidade do capital.

O sistema económico socialista.

O sistema capitalista e a lei da oferta e a demanda.Problemas asociados á economía capitalista ou de mercado.

O mercado laboral e o prezo do traballo.

Que regula as condicións de traballo?

Características actuais do mundo do traballo.

Define globalización.

Tipos de impostos e exemplos.

3ªAVALIACIÓN

Condicionantes naturais/ humanos da actividade agraria.

Sistemas de cultivo e paisaxe agraria.

As parcelas.

Agricultura irrigada.

Agricultura de plantación.

Sistemas gandeiros: principais variedades.

Tipos de pesca.

Problemas da pesca. Medidas tomadas.

Sector secundario: definición e exemplos.

Industria de base.a de bens de equipo.

Industria de consumo.

Áreas de concentración industrial.

As materias primas.

A balanza de pagos.

Transporte aéreo, terrestre ou marítimo.

Causas do despegue do turismo.

Consecuencias do turismo.

Características rexímenes democráticos / autoritarios (exemplos ).

Tipos de xefaturas de estado e de goberno (exemplos).

CUESTIONARIOS PREPARACIÓN EXAMES DE RECUPERACIÓN POR CURSOS E PARCIAIS

11 Xuñ

 

EXAME RECUPERACIÓN. 1º AG

1ª AVALIACIÓN

1º PARCIAL

 1. Sitúa no mapa cinco elementos do relevo contiental.

 2. Sitúa no mapa cinco ríos e mares.

 3. Tipos de mapas

 4. Elementos dun mapa

 5. Debuxa unha rosa dos ventos cos puntos cardinais.

 6. Meridianos

 7. Paralelos

 8. Latitude

 9. Lonxitude.

 10. Escala

 11. Calcula unha distancia mediante unha escala.

 12. Cales son as capas da terra?

 13. As placas tectónicas.

 

2º PARCIAL

 1. Partes da terra.

 2. Axentes externos e internos da formación do relevo.

 3. Volcáns.

 4. Sismos.

 5. O ser humano como factor de modificación do relevo

 6. Océanos e continentes.

 7. Definición das formas do relevo.

 8. Tsunamis

 9. Fallas e pregamentos

2ª AVALIACIÓN

1º PARCIAL

 1. Define atmosfera.

 2. Diferencia tempo e clima.

 3. As temperaturas.

 4. As precipitacións.

 5. A presión.

 6. Os ventos.

 7. Pon nome a todos os elementos do seguinte mapa do tempo (ou mapa de superficie).

 8. Temperaturas, precipitacións e ríos dunha paisaxe da terra (entre os oito tratados no traballo).

 9. Tipos de vexetación, poboación e exemplo de dous países dunha paisaxe da terra (entre os oito tratados no traballo).

 10. Interpreta o seguinte climograma.

 11. Que é a biosfera e que obtén dela o home?

 12. Como influen os factores físicos a vida dos homes?

 13. Que é unha paisaxe humanizada?

 14. Que é unha paisaxe rural ou agraria? Pon exemplos.

 15. Que é unha paisaxe urbana? Pon exemplos.

 16. Que é unha paisaxe industrial? Pon exemplos.

 

2º PARCIAL

Exame de mapas físicos e políticos.

3ªAVALIACIÓN

1º PARCIAL

 1. Fontes da historia

 2. Principais especies de homínidos na prehistoria.

 3. A forma de vida dos humanos no paleolítico.

 4. Arte paleolítico

 5. A revolución neolítica.

 6. Inventos no neolítico.

 7. Etapas da idade dos metais.

 8. Inventos da idade dos metais.

 9. Megalitismo.

 10. Os petroglifos.

 

2º PARCIAL

 1. Unha pregunta sobre a relación entre os exipcios e o Nilo.

 2. Unha pregunta sobre a sociedade exipcia .

 3. Unha lámina a identificar de arquitectura funeraria exipcia o un monumento romano a identificar.

 4. Unha pregunta sobre o voso traballo da momificación na aula virtual.

 5. Unha pregunta sobre a lámina Roma 01.

 6. Unha pregunta sobre a ficha da lámina da monarquía, república e imperio romano.

 7. Unha pregunta sobre o exército romano.

 8. Unha pregunta sobre o vídeo sobre gladiadores (Coliseo, ruedo mortal).

 9. Unha pregunta sobre o vídeo sobre os pobos castrexos.

 10. Unha pregunta sobre o vídeo sobre os camiños de Roma.

 

EXAME RECUPERACIÓN. CURSO 2º AG

1ª AVALIACIÓN

1º PARCIAL

 1. Que datas delimitan a Idade Media?

 2. Que é o Cisma de Occidente?

 3. Que pasou con Constantinopla ao caer en mans dos turcos?

 4. Cando comeza o Imperio Bizantino e cando foi a período de maior importancia do mesmo?

 5. Que poderes concentra o emperador bizantino?

 6. Que é e que era Santa Sofía de Constantinopla?

 7. Como era Arabia antes de nacer o Islam?

 8. Sinala na lámina as partes dunha mesquita.

 9. Quen era Mahoma?

 10. Cal é o libro máis importante da relixión islámica? Xustifica a túa resposta.

 11. Cales son as obrigas dos musulmáns?

 12. Como se exerce o goberno do territorio no Islam.

 13. Por que a sociedade islámica é heteroxénea? Que clases sociais existen no Islam según nivel económico?

 14. Cal é o papel da muller no Islam?

 15. Características da arquitectura islámica.

 16. Cales son os principais pobos xermános e a partir de que data aparecen no territorio do antigo Imperio Romano de Occidente?.

 17. Que caracteristicas tiñan os reinos xermanos?.

 

2º PARCIAL

 1. Como organizou Carlomagno o goberno da Imperio Carolinxio.

 2. Territorios conquistados por Carlomagno.

 3. Importancia dos nobres na Idade Media.

 4. Que é un estamento? Que son os grupos privilexiados?

 5. Explica a debilidade da monarquía na Idade Media.

 6. Que é a Curia e o Consello Real?

 7. Partes dun castelo.

 8. Qué é unha mesnada?

 9. Partes dun feudo.

 10. Que son os dereitos xurisdicionais sobre os feudos?

 11. Clero regular e secular.

 12. Que é unha cruzada.

 13. Grupos sociais non privilexiados.

 14. Pastes dun mosteiro.

 

2ª AVALIACIÓN

1º PARCIAL

 1. Características xerais da arte románica.

 2. Que era unha orde relixiosa?

 3. Que papel cultural tiñan os mosteiros?

 4. Características xerais da arquitectura románica.

 5. Características xerais da escultura románica.

 6. Por que aumenta a produción agrícola no século XIII?

 7. Cales son as principais rutas comercias do século XIII?

 8. Que eran as feiras e que novidades financieiras fomentaron?

 9. Por que creceron as cidades no século XIII?

 10. Como era o goberno das cidades?

 11. Que tipo de habitantes había nas cidades no século XIII?

 12. Como eran as cidades medievais?

 13. Como era a forma de vida e traballo dos artesáns?

 14. Explica o funcionamento dun gremio.

 15. Que categorías de traballadores existía dentro dos gremios?

 16. Cales foron as causas da crise do século XIV?

 

2º PARCIAL

 1. Importancia da catedral na arquitectura gótica.

 2. O interior dos edificios góticos cambia totalmente respeto ao románico. Cal é ese cambio? Cal é o mellor exemplo na Península Ibérica?

 3. Que son e como aparecen as taifas? Pon exemplos.

 4. Cal era a principal actividade económica dos habitantes de Al-Andalús?

 5. Diferencia muladís de mozárabes.

 6. Que tipos de decoración emprega a arte andalusí?

 7. Cal é o nome e cales son as partes dos baños públicos musulmáns?

 8. Como era o goberno nos reinos cristiáns?

 9. Era heteroxéna a sociedade dos reinos cristiáns? Razoa a resposta.

 

3ªAVALIACIÓN

1º PARCIAL

 1. Principais descubrementos protagonizados polos europeos no século XV.

 2. Os viaxes portugueses.

 3. A primeira viaxe de Colón.

 4. Prosperidade económica durante os séculos XV e XVI.

 5. A sociedade na Idade moderna.

 6. O reforzamento das monarquías europeas.

 7. A unión de Castela e Aragón.

 8. Define: correxidor, inquisición, mourisco.

 

2º PARCIAL

 1. Dúas preguntas sobre os bloque “Auxe do imperio español” (Aula virtual, bloque 11).

 2. Unha pregunta sobre a vosa presentación de Carlos V e Filipe II.

 3. Dúas preguntas sobre o bloque da reforma da Igrexa.

 4. Unha pregunta sobre a ficha “A conquista de América”

 5. Unha pregunta sobre a presentación “Crise do imperio español”.

 6. Unha pregunta sobre o vídeo dos fidalgos.

 7. Unha pregunta sobre o vídeo de María Soliña.

 8. Unha pregunta sobre o vídeo dos mosteiros galegos.

EXAME RECUPERACIÓN. CURSO 3º ESO

1ª AVALIACIÓN

1º PARCIAL

 1. A estrutura interna da terra.

 2. A estrutura externa da terra.

 3. As illas e continentes. Pon exemplos.

 4. Nomea nun gráfico que representa o relevo (continental, costeiro e/ou submarino) cinco elementos.

 5. Definición de elementos do relevo (contiental, costeiro e/ou submarino)

 6. As augas mariñas e as augas continentais.

 7. Define atmosfera e clima.

 8. A temperatura.A presión.

 9. As precipitacións. vento.

 10. Características dun clima de zona cálida.

 11. Características dun clima de zona temperada.

 12. Características dun clima de zona fría.

 13. Paralelos e meridianos.

 14. A escala nos mapas. Calcula unha distancia empregando unha escala.

 15. As coordenadas xeográficas.

2º PARCIAL

 1. Unidades do relevo peninsular.

 2. Características das vertentes peninsulares.

 3. Características do relevo galego.

 4. Tipos climáticos peninsulares.

 5. O relevo insular español.

 6. Conca e vertente dos ríos.

 7. Densidade de poboación.

 8. Focos de concentración e despoboamento da Terra.

 9. Movementos naturais da poboación (cálculos).

 10. Movementos migratorios da poboación (cálculos).

2ª AVALIACIÓN

1º PARCIAL

 1. Réxime demográfico antigo. Características e exemplos.

 2. Réxime demográfico de transición. Características e exemplos.

 3. Réxime demegráfico moderno. Características e exemplos.

 4. Estrutura da poboación por sexo e por idade.

 5. Estrutura da poboación por sectores económicos.

 6. Cálculo de indicadores demográficos a partir de datos dunha poboación.

 7. Movementos migratorios. Definición e causas.

 8. As migraciones interiores.

 9. As migraciones exteriores.

 10. Repercusións das migracións (positivas e negativas/ nas países de orixe e de destino)

 11. A cidade preindustrial.

 12. A cidade industrial.

 13. Partes da estrutura urbana.

 14. Problemas das cidades (urbanísticos e/ou ambientais)

 15. Pregunta referida ao traballo na aula virtual sobre ACNUR.

2º PARCIAL

 1. Que é a actividade económica?

 2. Que son os bens económicos? Pon exemplos.

 3. Recursos naturais. Exemplos

 4. Recursos humanos.

 5. O capital.

 6. As empresas como axentes económicos.

 7. As familias como axentes económicos.

 8. O Estado como axente económico.

 9. Que é o IPC?

 10. As empresas segundo a titularidade do capital.

 11. Diferencia unha empresa de sociedade limitada (SL) dunha sociedade anónima (SA).

 12. Que é un monopolio? E un oligopolio?

 13. Formas de concentración empresarial.

 14. O sistema económico socialista.

 15. O sistema capitalista e a lei da oferta e a demanda.Problemas asociados á economía capitalista ou de mercado.

 16. Diferencia keynesianismo de neoliberalismo.

 17. O mercado laboral e o prezo do traballo.

 18. Que regula as condicións de traballo?

 19. Que función ten a Seguridade Social?

 20. Características actuais do mundo do traballo.

 21. Define globalización.

 22. Tipos de impostos e exemplos.

 

3ªAVALIACIÓN

1º PARCIAL

 1. Condición naturais/ humanos da actividade agraria.

 2. Sistemas de cultivo e paisaxe agraria.

 3. As parcelas.

 4. Agricultura irrigada.

 5. Agricultura de plantación.

 6. Sistemas gandeiros: principais variedades.

 7. Tipos de pesca.

 8. Problemas da pesca. Medidas tomadas.

 9. Sector secundario: definición e exemplos.

 10. Industria de base.a de bens de equipo.

 11. Industria de consumo.

 12. Áreas de concentración industrial.

 13. As materias primas.

 

2º PARCIAL

 1. Unha pregunta sobre o comercio.

 2. Unha pregunta sobre transportes.

 3. Unha pregunta sobre turismo.

 4. Unha pregunta da ficha da organización política dos estados.

 5. Características rexímenes democráticos / autoritarios (con exemplos pedidos nas respectivas fichas).

 6. Unha pregunta sobre as diferentes xefaturas de estado e de goberno cos exemplos buscados a través do blog do departamento.

ESQUEMA PREPARACIÓN EXAMES (2º PARCIAL 3ª AVALIACIÓN)

09 Xuñ

 

1º ESO AG EXIPTO E ROMA

 1. Unha pregunta sobre a relación entre os exipcios e o Nilo.

 2. Unha pregunta sobre a sociedade exipcia .

 3. Unha lámina a identificar de arquitectura funeraria exipcia o un monumento romano a identificar.

 4. Unha pregunta sobre o voso traballo da momificación na aula virtual.

 5. Unha pregunta sobre a lámina Roma 01.

 6. Unha pregunta sobre a ficha da lámina da monarquía, república e imperio romano.

 7. Unha pregunta sobre o exército romano.

 8. Unha pregunta sobre o vídeo sobre gladiadores (Coliseo, ruedo mortal).

 9. Unha pregunta sobre o vídeo sobre os pobos castrexos.

 10. Unha pregunta sobre o vídeo sobre os camiños de Roma.

 

2º ESO AG ESPAÑA MODERNA E O SEU IMPERIO

 1. Dúas preguntas sobre os bloque “Auxe do imperio español” (Aula virtual, bloque 11).

 2. Unha pregunta sobre a vosa presentación de Carlos V e Filipe II.

 3. Dúas preguntas sobre o bloque da reforma da Igrexa.

 4. Unha pregunta sobre a ficha “A conquista de América”

 5. Unha pregunta sobre a presentación “Crise do imperio español”.

 6. Unha pregunta sobre o vídeo dos fidalgos.

 7. Unha pregunta sobre o vídeo de María Soliña.

 8. Unha pregunta sobre o vídeo dos mosteiros galegos.

 

3º ESO. SECTOR TERCIARIO. FORMAS DE GOBERNO

 1. Un comentario de texto (4 puntos)

 2. Unha pregunta sobre o comercio.

 3. Unha pregunta sobre transportes.

 4. Unha pregunta sobre turismo.

 5. Unha pregunta da ficha da organización política dos estados.

 6. Características rexímenes democráticos / autoritarios (con exemplos pedidos nas respectivas fichas).

 7. Unha pregunta sobre as diferentes xefaturas de estado e de goberno cos exemplos buscados a través do blog do departamento.

FORMAS DE ESTADO E DE GOBERNO NO MUNDO

05 Xuñ


Empregando o libro e o mapa  – ou o mapa que tes no teu manual na páxina 267 – fai un esquema no que representes os seguintes elementos:

 

– Define que tipo de xefatura de estado é unha monarquía. Pon exemplo dun país que sexa unha monarquía. Busca en internet o nome do seu monarca actual.

 

– Define que tipo de xefatura de estado é unha república. Pon exemplo dun país que sexa unha república non presidencialista. Busca en internet o nome do seu presidente actual.

 

– Define que tipo de sistema de goberno é un sistema parlamentario. Busca exemplos de dous países parlamentarios, unha monarquía e unha república, buscando o nome dos seus respectivos presidentes do goberno (non vale repetir exemplos).

 

– Define que tipo de sistema é un sistema presidencialista. Pon exemplo de un país presidencialista e busca o nome do seu presidente.

 

BLOG DE CIENCIAS SOCIAIS DE MARKOS MENDIGUREN

Un achegamento ás Ciencias Sociais desde a comarca do Ribeiro